Fead2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2021 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2021

Odnośnik do pełnej treści wytycznych oraz zmian.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych – grudzień 2021 – do listopad 2022 r.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2021 odbywać się będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu, który wyda osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY

KWALIFIKOWALNOŚĆ osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej 

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2021 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. a w  szczególności jej art. 7 z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ):

1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1 161,60 zł dla osoby w rodzinie

Od dnia 01.01.2021 r.. nowe kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

1 320,00 zł dla osoby w rodzinie

UWAGA ! Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia  01 stycznia 2022 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy
w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

UWAGA!     Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i przestrzegać bieżących zaleceń służb sanitarnych.

SZCZEGÓLNE REGULACJE NA OKRES EPIDEMII KORONAWIRUSA

Szczególne/specyficzne zasady realizacji POPŻ 2014-2020 w podprogramie 2021 określa załącznik nr 14 do Wytycznych IZ

wprowadzony w dniu 15.09.2020 r. wraz ze zmianą do Wytycznych IZ.  (link do załącznika)

DECYZJA IZ W SPRAWIE POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY W RAMACH PODPROGRAMU 2021. (link do załącznika)

W Podprogramie 2021 limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi ok 21,17 kg

i obejmuje następujące produkty:

ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE

groszek z marchewką – 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

koncentrat pomidorowy – 7 opakowań, po 0,16 kg, razem 1,12 kg,

powidła śliwkowe  5 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,5 kg,

ARTYKUŁY SKROBIOWE

makaron jajeczny świderki – 9 opakowań, po 0,5 kg, razem 4,5 kg,

kasza jęczmienna – 2 opakowania, po 0,5 kg, razem 1 kg, Uwaga brak w podprogramie FEAD 2021

ARTYKUŁY MLECZNE

mleko UHT – 5 opakowań, po 1 l, razem 5 l,

ARTYKUŁY MIĘSNE

szynka drobiowa – 6 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,8 kg,

szynka wieprzowa mielona – 4 opakowania, po 0,3 kg, razem 1,2 kg,

filet z makreli w oleju  5 opakowań, po 0,17, razem 0,85 kg.

CUKIER

cukier biały – 1 opakowanie, po 1 kg, razem 1 kg,

TŁUSZCZE

olej rzepakowy – 1 opakowanie, po 1 l, razem 1 l.

Poza wydawaniem żywności w ramach programu sukcesywnie prowadzone będą Działania Towarzyszące
mające na celu w szczególności:
► włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
► pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy
żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
► wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

Deklaracja udziału dokument – plik do ściągnięcia

Ankieta ewaluacyjna dokument – plik do ściągnięcia


Informacja z podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  1. Liczba osób objętych pomocą żywnościową od 1.10.2020 do 31.10.2021 wyniosła – 757.
  2.  Łączna waga rozdysponowanej żywności wyniosła 32931,18 kg.

Comments are closed.