Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

P R O G R A M M I N I S T R A R O D Z I N Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J
O Z M I A N I E P R O G R A M U
„ O P I E K A W Y T C H N I E N I O W A ” – E D Y C J A 2 0 2 3

W Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2023, ogłoszonym w dniu 26 października 2022 r., w części V. Zakres podmiotowy i
przedmiotowy Programu ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Gmina/powiat w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w
domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka
szkolno‐wychowawczego czy internatu.”.

Zapraszamy na stronę Ministerstwa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.