Program wieloletni posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” został ustanowiony w celu zapewnienia pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny.
Przypominamy, że gminy realizujące Program, ubiegające się o dotację z budżetu państwa są zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (sprawozdanie jednorazowe OWiI-KKK-WNIOSEK-POSIŁEK2024).
Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) oraz na adres e-puap Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: /lodzuw/SkrytkaESP (podpisany przez Wójta /Burmistrza/Prezydenta).

Przy ustalaniu wysokości dotacji dla gminy uwzględnione zostaną:

  1. liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy,
  2. liczba osób dorosłych wymagających pomocy,
  3. liczba osób starszych, niepełnosprawnych wymagających pomocy,
  4. średni koszt posiłku (zalecany koszt 1 posiłku to nie mniej niż 5 zł),
  5. przewidywany koszt dowozu posiłków do domów osób starszych, niepełnosprawnych (wyłącznie koszty zakupu paliwa),
  6. sytuacja finansowa gminy (średni poziom dochodów na mieszkańca w gminie),
  7. stosunek liczby placówek oświatowych objętych programem w gminie ogółem do placówek posiadających własne kuchnie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Wysokość dotacji i udział procentowy gminy w ogólnym koszcie realizacji Programu zostaną określone w umowie. W wyjątkowych sytuacjach Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego może podnieść lub obniżyć ocenę wniosku z własnej inicjatywy. Wypłata pierwszej transzy środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 2024 nastąpi po podpisaniu przez Jednostkę Umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskiego.

Na uzasadniony wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami zawartymi w części III.1.1. wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie wprowadzonej zmiany przy planowaniu zapotrzebowania na dotację w 2024 r.

Podstawa: Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, (M.P. z 2023 r. poz. 881).

Jednocześnie zachęcamy gminy, które jeszcze nie wzięły udziału, do złożenia wniosku o dotację na realizację modułu 3 programu “Posiłek w szkole i w domu” tj. dotyczącego tworzenia warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Wnioski na realizację modułu 3 programu należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Bookmark the permalink.

Comments are closed.