Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

tablica_budżet_państwa_90_60

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
1 stycznia 2019 r. wszedł w życie wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).
W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. By wprowadzić nowe regulacje także na poziomie gminnym, Rada Miasta w Pasymiu podjęła stosowne uchwały.
Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata, tj.:
1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;
2. Moduł dla osób dorosłych;
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Celem modułu pierwszego i drugiego jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Gmina może zorganizować również dowóz posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej wynosi:
– 900 zł dla osoby w rodzinie,
– 1164 zł dla osób samotnie gospodarujących.
Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Nowy program różni się od poprzedniego wprowadzeniem działań dotyczących modułu  trzeciego. Celem tego modułu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły  poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w szkole. Efektem ma być tworzenie stołówek w szkołach, które ich nie posiadają, uruchamianie stołówek niefunkcjonujących lub poprawa standardu istniejących – tak, aby miały własną kuchnię i jadalnię. W ramach modułu możliwe jest więc także wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia jadalni.
Za realizację zadań wynikających z modułów 3. odpowiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 150 % kryterium wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej – tak samo, jak miało to miejsce podczas realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  Rada Miasta w Pasymiu przyjęła także program osłonowy, dzięki któremu, w myśl ustawy, będzie możliwie skorzystanie przez dziecko z posiłku w szkole, bez wcześniejszego wydania decyzji i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia warunków określonych w Programie do przyznania pomocy, a wyrazi chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu o potrzebie udzielenia pomocy w takiej formie. Warunkiem jest, by z tego rodzaju wsparcia korzystało w danym miesiącu nie więcej niż 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Program osłonowy przyjęty uchwałą przez Radę Miasta w Pasymiu jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, a tym samym ograniczających możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Jego koordynatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Ośrodek realizuje ten program we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Pasym.
Program w 2022 r. jest finansowany ze środków własnych gminy w kwocie 42.000 zł oraz dotacji w kwocie 168.000zł. z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.