Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu

informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

-osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Nabór wniosków do 10.11.2022 roku.


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków do 10.11.2022 roku.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.